کمیته علمی

بررسی مسائل مرتبط با بانوان و به طور اخص بانوان ایثارگر به صورت علمی و پژوهشی لازمه بررسی نقش زنان در جامعه می­ باشد. لذا کمیته علمی- حقوقی بدین منظور تشکیل گردید.

اعضای کمیته علمی- حقوقی